foreverblackeffusion.com
foreverblackeffusion.com

Pèsonalite w

Pèsonalite  yon moun se sa ki fel moun li ye a, se tamperaman l, volonte l, mes li, fason li aji ak tet li avek lot moun tou.  Li mande pou sensè ak tet ou anvan. Si w pa sensè ak tet ou, koman w pral fè sensè a lot moun? Kidonk fok ou gen odas pou w chanje pèsonalite w.

Pesonalite w pa vle di ou tounen yon popelakomedi pou la sosyete, tout sa yo di w fè ou fel.

 

pantinenbois

Yon Pesonalite djanm vle di yon pesonalite otantik, sa vle di ou pa kache moun ou ye a pou fè lot plezi, ou toujou rete ou menm nan nenpot sikonstans, ou onet e alez ak tet ou, ou montre lot moun ki moun ou ye vre.

Ka gen yon lot moun ki gen menm non avew ,men sa pa vle di nou se menm moun lan.  Menm si w gen yon jumel ou sanble avek li tet koupe, men nou tou de se de moun diferan e de fwa nou se lajounen ak lanwit. Sa ki vle di chak moun inik.

 

blue-bohemian-boho-colorful-flowers

Mete nanm sou ou pou anbeli anndan w, ou gen bel aparans se vre, men si ou pa gen yon bonjan pesonalite ki moun kap respekte w? ki neg ki pral rete ave w? ki zanmi ki pral tolere ‘w? ki travay ki pral pran w?  ki pòt ki pral ouvri pou ou? Kijan w pral elve pitit ou a?

Se sak fè li bon de tanzantan pou w fè yon oto analiz de tet ou, sa vle di rekonet ke ou bezwen chanje yon karaktè lakay ou e pran initiativ pou chanje vre.

 

be the change in wood type

Mantalite w

Mantalite yon moun se fason li panse, fason li wè lavi a, konpotman moral, se tout sa w kwè, tout prejije ak tout konplex ou genyen.  Pafwa se yon mantalite kòwompi ki anpeche nou vinn yon moun total kapital; Lè sa fok ou analyze tet ou pou wè koman ou ka chanje mantalite w pou chanje lavi w.

Mwen toujou di ke menm lè ou fet nan yon ti peyi pòv, pa vle di fòk mantalite w pòv tou, se pa paske tout moun lakay ou pa gen papye bakalorea kife pou ou pa goumen pou reyisi al nan inivesite. Oswa w gon biznis.

Chanje mantalite pa yon bagay ki fasil. Li mande pou analyze tout sa ou konnen nan lavi w, pou jete tout fatra ki nan lespri ou epi ranplase yo ak bon fwi. Apran chanje fason ou panse, kisa ou kwè ki anpechew avanse? kisa ou kwè ki fè moun pa ka viv avew? kisa ou kwè ki fè ou pa ka reyalize objektif ou, kisa ou kwè ki toujou ba w pwoblem?

sankofa

Pou mwen men, youn nan bagay kite anpeche m  avanse nan lavi, se paske mwen pat janm ka di moun non. Mwen te panse ke sim di yon moun non,  sa vle di kem se yon maledve, ke sim dim moun non sa pral fwase moun lan. Mwen te vinn aprann ke se dwam poum di non, ke se dwam poum refize fe yon bagay ke mwen pa vle fe, ke sa pa vle di ke mwen se yon move moun, sa pa vle di ke mwen egoyis, men ke mwen respekte tet mwen ase poum fè sam vle. Li pat fasil, dè fwa mwen te oblije goumen ak tet mwen. Men kounyeya, mwen ka di yon moun non san mwen pa gen remo paske mwen edike tet mwen pou sa.

Refleksyon w

Refleksyon w   se tan ke w pran pou reflechi a de seri de bagay, kit se swa sou lavi w, sou lemond, sou relasyon w ak moun, sou jan wap viv e vle viv,  se yon tan ke w pran apa pou ou panse a avni w, sou sa w pa vle fè, sou kisa w ka fè pou amelyore tet ou.

Art Sculpture, Elizabeth Catlett1963, Black Artists
Art Sculpture, Elizabeth Catlett1963, Black Artists

Refleksyon mande yon tan apa ak ou menm , li mande pou gen yon lot pespektiv. Mande tet ou si ou te nan plas yon lot moun, koman ou tap reyaji, mande tet ou si yon sitiyasyon rive, koman wap jere sa. Refleksyon fe w reyalize ke se ou ki responsab de koman ou vle mennen lavi w, ou menm sel ki konnen kote w prale, kote w vle rive, ou menm sel ki ka define siksè w ; pa gen pyes moun ki ka fè sa pou ou, dayè chak moun ta dwe regle biznis pa yo.

Aspirasyon w

Aspirasyon w se dezi ke w genyen pou fè yon bagay , aspirasyon se dezi sa ki toujou nan kè w la,  dezi sa se li ki vinn tounen yon pasyon kap boule andan w lan.

Pafwa ou konn ap domi epi se dezi sa ke w genyen an ki leve w nan domi, toutotan ou poko reyalize dezi sa yo, ou pap domi bien; enben se sak fè le w gon rev ou bezwen reyalize, fòk ou lague degidon nan ko w pou abouti yo , fòk ou tounen yon aloufa pou rev ou.  Se aspirasyon ke w genyen yo ki ka pouse w vanse pou pi devan, yon moun dwe toujou aspire pou l vinn moun ke l vle ye a.

Lè wap fè chanjman nan lavi w, li pap fasil, li pap mete w alez, dè fwa wap dekouraje, moun pral pale w mal, se sak fe wap oblije bay kek moun vag, wap oblije abandone de twa bagay deyè pou ou vanse.

let-go

Chanjman pa fet nan yon jou, ou pap leve demen maten epi ou tounen moun ou dwe ye a, chanjman pran tan, men sa ki enteresan, se pa kote wap rive a men sa wap aprann sou chimen chanjman an.

Chanjman mande pou kapab adapte tet ou a nenpot ki sitiyasyon ki poze devan ou. Pa janm di janmen. Ou konn Jodi ou pa konn demen. Bay tet ou yon chans pou vinn moun ke ou dwe ye a.

Vi pa w pa  oblije menm jan avek yon lot moun, pa konpare vi w ak yon lot, se vre ke ka gen etap nan lavi nou ki sanble, objektif li pa objektif pa w,  rev yon lot pa rev pa w, ou dwe gon vi ki diferan,  le pli souvan nou panse ke lavi a se soti  nan pwen A pou rive nan pwen B, ainsi de suite; li pa foseman konsa. Ou gen dwa wè ou rive nan pwen B ou tonbe nan pwen E, konsa tou  ou gen dwa wè ou retounen nan pwen B a, lavi a pa oblije yon wout dwat.

 

Britishproduction.com
Britishproduction.com

 

 

Lavi a li ka pran diferan fòm, li ka yon trapez, li ka yon koub, si ou wè lavi w pa dwat, pa panse ke ou pap viv bien. Lavi a ka pran ‘’des tournures’’ ke ou pat atann ke w tap pran, o lye ou avanse de on pwen a yon lot, ou wè ou fè de ou twa pa anaryè, lè konsa pa dekouraje, konprann poukisa ou te fè erè sa yo, aprann de erè sa yo , epi pou w avanse vers l ‘avant, pafwa lavi a mande pou ou fè de pa an aryè pou w reevalye vi ou.

ladyekindayo blog
ladyekindayo blog

 

Epi tou li nesesè pou konprann vi w pap janm menm jan ak yon lot, se vre ke ou gen dwa pa rive nan menm nivo ke yon lot moun , lavi w te gen dwa pa enteresan si w te nan menm nivo ak lot la, sa pa vle di deske moun lan o somè ke lap viv bien,  lesansyel se fè sa w renmen, poze tet nou keksion, si mwen te kapab fè tout sam vle, kisa m tap fè?

 

 

superselected.com 625 × 625Search by image Ojo Agi Illustrations, Black Women Art
superselected.com
625 × 625Search by image
Ojo Agi Illustrations, Black Women Art

 

Si opinion moun pat enpotan, kisa m tap fè? koman w tap viv vre? fok nou gen konviksion pou vi nou, ki kote w vle rive, fok ou ka pran pozition pou tet nou.  Son bel bagay kel ye le w ap planifye vi ou, lavi se yon bagay ki pi presye ke w ka genyen, li enpotan pou jere l, pou bay tet ou objektif chak mwa pou w reyalize rev ou, menm si son sel objektif pa mwa, enpotans lan se pou ou reyalize rev ou.

woman-smiling

Cathy MISERE & Rachel MISERE

Learning

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s