momson.jpg

Dapre kilti nou , eleve timoun vle di bal manje, voyel lekòl, mete rad sou li, epi bal baton.  Tout sa yo bon, men le pli souvan nou bliye aspè emosyonel timoun lan. Pou yon moun alez avek ou fòk ou te deja gon entimite avel.

Aspè emosyonel la vle di, konsole timoun lan lè li ap kriye, e lem di timoun mwen vle timoun tout laj, tibebe, adolesan , demwazel, kou jenom, aspe emosyonel la vle di tou, sipote timoun lan nan tout sa lap fè,  bay ankourajman, dolote, karese, tande timoun lan lè lap eskprime li san jijman, epi eskprime ak bouch ou jan ou fyè de timon sa,  epi disène ki kalite pawòl kap sot nan bouch ou pou w pa fwase timoun lan.

Lè ke ou mete aspè fizik, finansye , spirityel ak emosyonel nan bouyon timoun lan, ou vinn kreye yon moun djanm ki kapab jere lavi a. Lè youn nan aspè sa yo gon twou ladan li,oswa pa genyen ditou; li vinn kreye enstabilite lakay timoun lan, e youn nan pi gwo aspe a se aspè emosyonel la.

Banm baw  yon egzamp, ou ka koupe yon moun ak son kouto, li fe l mal anpil, apre kek tan ou ka wè blesi a geri; men depi ou blese yon timoun emosyonelman,  se menm kout kouto a ou pran ou tchake l nan ke li, ou pa wè l paske li anndan l.  Lè yon timoun pa stab emosyonelman, sil pa gen bondye nan lavil, li ka yon moun toutan kap kriye, yon moun toutan nan kont ak moun, lap gen pwoblem relasyon ni ak fanmi l, zanmi l, mari l, madanm li; li ka tounen yon kriminel, li kap fè yon lot mal paske l son moun ki blese, li gen dwa pa janm gen ke kontan nan kel, sa ka fe l rayi moun, sa ka gon empak sou li le l pral chwazi yon moun poul renmen, konsa tou li gendwa pap janm renmen, li ka tounen yon asasen menm e si l paka jere tout douleu sa nan ke li , li ka menm touye tet li. Eleve timoun pa kaka koq.

Lè tout aspè sa yo an plas, lew pran tan pou w konn timoun lan, lew chita pale avel, lew pran tan tande l, konprann li, lè sa ou vinn kreye yon entimite ak pitit ou. Le l bezwen w pou w dolote li, li konnen kibo pou l ale, le l bezwen remonte moral li, li konnen kote pou l ale, le l bezwen yon konsey, li konn anba vant ki moun pou la l pran konsey la. Nou pral ba ou de twa konsey senp wap bezwen nan makout ou pousa gon entimite ak pitit ou.

  1. A) Kominikasyon

Aprann tande  pito w pale anpil. Koute anvan w reponn, chache konprann anvan w jije l, mande eskplikasion anvan w bay rapo pa w.   Chita pale pa selman vle di pale, pale, pale, joure, joure. Kominike se yon dialog ki mande pou w tande lot la kap pale a tou. Mete sa an Pratik.

  1. B) Miyonnen, dòlòte, karese, chouchoute

Badijonen timoun lan ak lanmou jiskaske li granmoun. Wi mwen konnen ou paka bay sa w pa genyen , gen nan nou paran nou pat konn bay afeksion kidonk nou pa konn koman poun bay pitit nou sa. Tipa tipa. Kenbe timoun lan nan bra w, pase menm w nan do l, grate tet li, fè ti bizou pou li, ba li tinon e latriye.

  1. C) Konpreyansion

Jenerasion paw la ak jenerasion sa pa menm. Kijan e kisa w ka fè pou w konprann nan ki mond timoun lan ap eleve? konprann pouki timoun lan fè tel aksion? poukisa se konsa li fè? Menm lè timoun lan soti nan zantray ou, sa pa vle di FOK li kopye tout sa wap fè, li pa bezwen aplike karakte w ak fason ou fe ‘’les choses’’; rapele tet ou, timoun lan son moun apa ke li ye, lap develop inikman pou tet pa li,  li pa oblije swiv tras ou, li pa oblije mache menm jan ave w, li pa oblije moulen pitimi menm jan ave w, li pa oblije gen menm mantalite avew, li gen yon karakte ki define a li menm sel. RESPEKTE  karakte timoun lan, kite li develop jan bondye vle l pou ye a.  Aprann konprann timoun lan.

  1. D) Panse gran de pitit ou

Mwen rapele m mwen tap anseye yon timoun, tipitit sa fò anpil, lè mal di manman jan timoun lan eskselan nan tout matyè yo bal lekol la, manman an gadem sou konn mwen gen set tet dyab, li reponn mwen : ‘’ mwen pa kwe sa paske li pa janm vle travay lakay la’’

Men si ke ou panse timoun lan paka ofri bagay ki bon, li pap ofri l. Siw panse timoun lan son krebeten, li pral aji an krebeten. Si timoun lan lakay li, ou tap ankourajel fè devwa, ou bat bravo pou li lel fè bel not, kwem sou vle li ka fe bel not. Li pral travay di poul fè bel not la, paske li konnen manmi ak papi ap bal sipo. Plis wap ankouraje yon timoun pozitivman, plis li pral fè aksion sa paske sa fè l byen.

  1. E) Kijan de anviwonman ke w kreye lakay ou

Eske w konnen yon timoun ka gen de pesonalite? Youn lel al lekol lot la lel lakay li? Se pa mechan timoun lan mechan non, li gen dwa pi alez lekol la ke lakay li, li gen dwa pi alez lakay yon lot fanmi, lakay yon vwazinn, sak fe sa?  Tout sa depann de jan ou kreye atmosfè a lakay ou. Kreye yon atmosfè lakay ou kote timoun lan alez pou li moun ke li ye a, ou pa vle elve moun kap fè sanblan. Sa vle di, lakay ou dwe yon kote timoun la pa pè, li pa pe eskprimel. Gen moun ki lakay yo oswa lakay fanmi yo, se sou po zé yap mache; sa se stupidité.  Ni fanmi w, ni pitit ou, lè yo vinn lakay ou , fok yo dwe santi yo ALEZ.  Mwen rapelem, yon mesye aje, ki tap dim li ale lakay yon kouzinn li, manzè fe l malonet paske li mete de pyel anle sou yon tab kel te genyen. Ayisyen banm tet mwen!! nou telman gen priorite tet anba ke nou bliye sans imanitè nou. Ou gon salon lakay ou kap kale pousye, gwo meb ki soti an Itali, lanp ki soti an End, tapi brode ki soti o Marok, wap tan le PAP vinn chita ladanl (wap tounen pwatann); tandi ke pwòp fanmi w paka chita ladanl. Valorize fanmi w tande.

fiaktifi.jpg

 

Poum fini ak koze a, entimite fe w konnen yon moun pi byen, li fe w atache ak yon moun pi byen, ou konn moun lan pi byen, koman m tap fè konnen si kouzinn mwen renmen liv ekri sim pat gon entimite avel, koman m ta fè konnen koulè prefere yon moun, koman m tap fè konnen kijan de moun pitit mwen ta renmen kom menaj sim pa gon entimite avel, kisa li renmen fè, kisa li pa renmen, ki manje ke li renmen, kibo li ta renmen yé, kisa yap sibi, eske w konnen kozen tiJean pa gen ti zotey,  tout repons a kesyon say o pral baze sou nivo entimite kew genyen ak yon moun.  Detwui tout konplesk lakay ou , pou lè yon moun we w, ou bal anvi poul rete bo kotew.  Fè efo chak jou pou mete epis lanmou tout kote ou pase. Kreye yon anviwonman kote ki gen lanmou, respè, pozitivite, ankourajman, epi jije ak sajes.

Kisa w pral fè pou kreye plis entimite lakay ou?

Rachel|Opinionsdefemmes©

Learning

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s